Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Acumulările impozitelor în bugetul statului este elementul cheie în funcţionarea optimă a structurilor de stat şi a instituţiilor sociale, prestarea continuă a serviciilor de stat cetăţenilor, realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare economică stabilite de guvern ca primordiale.

Crearea şi dezvoltarea Sistemului informaţional fiscal în Republica Moldova la fel este un factor de bază la capitolul executarea bugetului naţional. O administrare fiscală eficientă poate fi atinsă doar având o infrastructură de soluţii informatice de gestiune fiscală şi servicii electronice pentru contribuabili. Automatizarea proceselor de afacere instituţională şi de administrare a resurselor este astăzi necesară pentru a face faţă tuturor provocărilor dictate de transformările socio-economice.

Operaţiunile automatizate în cadrul activităţii Serviciului Fiscal de Stat reprezintă un aspect foarte important pentru desfăşurarea normală a business-proceselor acestei instituţii. Una dintre cele mai mari preocupări este asigurarea unei funcţiuni continue a sistemelor implementate, avînd în vedere că dacă un sistem devine indisponibil, activitatea acestei structuri poate fi puternic afectată. Astfel, este indispensabil existenţa unei infrastructuri sigure şi consolidate a sistemelor informaţionale.

În esenţă, funcţionarea optimă a infrastructurii sistemelor informaţionale fiscale presupune anumiţi parametri, printre care: condiţii speciale de mediu (temperatura, umiditate), surse neîntreruptibile de energie electrică, sisteme speciale de stingere a incendiilor, etc. Asigurarea unui nivel relevant de securitate fizică a echipamentelor pe care sunt stocate datele de importanţă statală este de asemenea un aspect primordial. Din această perspectivă este necesar de a oferi atât un mediu stabil cu condiţii optime, cât şi securitate fizică pentru echipamentele găzduite, conform standardelor în domeniu.

Centrul Informaţional de Date al Ministerului Finanţelor (în continuare - Centru) amplasat pe adresa mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr. 7 asigură funcţionalitatea Sistemului Informaţional Integrat al Ministerului Finanţelor şi a Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat. Respectiv, administratorii tehnico-tehnologici ai acestuia sunt Întreprinderea de Stat „Fintehinform” şi Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” respectiv.

Pentru menţinerea în stare funcţională a infrastructurii hardware din cadrul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, Î.S. „Fiscservinform” realizează modernizarea componentelor software şi hardware a calculatoarelor, imprimantelor, sistemului de cablare structurizat şi a structurii de servere. Adiţional, acest proces prevede elaborarea soluţiilor hardware pentru sistemul de comunicaţii la nivel central şi teritorial.

Acţiunile specificate sunt direcţionate spre întreţinerea funcţionării permanente a Sistemului Informaţional, fără întreruperi. Prin urmare, gestionarea infrastructurii hardware a sistemului (nivelul central) amplasat în Centrul Informaţional de Date şi nodurile teritoriale - prevede administrarea arhitecturii de reţea; a sistemelor de stocare, backup şi arhivare; sistemelor redundante; power management.

Î.S. „Fiscservinform” asigură respectarea nomenclatorului standard de calitate (Standardul TIA-942) aferent Centrului Informaţional de Date şi nodurile teritoriale. Totodată, menţine nivelul ridicat al calităţii serviciilor furnizate de SFS contribuabililor. În acest sens se realizează lucrări de întreţinere tehnică a elementelor software şi hardware, după cum urmează:

 • sisteme de cablare structurate, fiind proiectate respectînd cerinţele faţă de un sistem de cablaj structurat conform standardului ISO/IEC 11801.
 • „LAN”/„WAN” – reţele locale şi globale cu interacţiune prin intermediul canalelor securizate. Setarea şi administrarea conexiunilor private securizate cu toate oficiile IFS teritoriale (42 unităţi) şi interconexiunile cu alte organizaţii (Î.S „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, S.A. „Orange”, „Moldcell”, etc.); configurarea şi administrarea echipamentelor telecomunicaţionale „Core” de tipul „Layer II” şi „Layer III”, ruterelor „Cisco”, „Mikrotik”, atît la nivel central, cît şi teritorial; setarea şi rutarea segmentelor de reţea „LAN”/„WAN” pe echipamentul nominalizat.
 • sisteme de comunicaţii care utilizează tehnologie modernă de telefonie „IP”.

Procesele de configurare şi administrare a echipamentelor pentru procesarea şi stocarea datelor vizează mentenanţa serverelor şi saşiurilor „IBM x serie”, „Dell PowerEdge” şi „HP Proliant”, pentru aplicaţii care variază, începînd de la aplicaţii Web şi terminînd cu baze de date performante, precum şi gestiunea sistemelor de stocare şi păstrare a datelor „IBM”, „Hitachi”, care permit protecţia datelor cu sisteme „RAID hardware integrate” şi „DateStorage” compuse din discuri hard „HDD SAS”, care menţin datele în siguranţă şi oferă o disponibilitate imediată. În acest context, funcţiile executate de către specialiştii Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” ca administrator a Centrului de date a SISF sunt:

 • Administrarea resurselor „LAN” (reţea voce-date, echipamente de reţea, servere şi staţii de lucru);
 • Instalarea, proiectarea, configurarea şi menţinerea în stare funcţională a reţelelor info- comunicaţionale;
 • Administrarea accesului Internet/Intranet şi reţelele securizate „VPN”;
 • Monitorizarea şi testarea periodică a reţelelor în vederea identificării zonelor vulnerabile;
 • Monitorizarea serviciilor infrastructurii reţelelor distribuite de comunicare şi calculatoare, precum şi a securităţii lor, pentru a se asigura de disponibilitatea acestora;
 • Menţinerea în stare funcţională şi diagnosticarea sistemelor hardware şi software ale reţelei;
 • Elaborarea regulamentelor tehnice de întreţinere şi administrare a infrastructurii reţelelor distribuite de calculatoare;
 • Urmărirea, în mod regulat, a bunei funcţionari şi a securităţii reţelei;

Pentru ca aceste obiective să fie atinse în condiţii de maximă eficienţă, activităţile realizate în direcţia respectivă se monitorizează continuu şi la necesitate se iniţiază acţiuni de prevenire sau corectare a neconformităţilor depistate.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 344 din 30.04.2009, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, în calitate de administrator tehnico-tehnologic, are drept scop strategic dezvoltarea Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat la nivel de aplicaţie şi infrastructură info-comunicaţională. Concomitent, luînd în considerare obiectivele Planului de dezvoltare al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010, relaţiile contractuale stabilite anual între IFPS şi întreprinderea noastră, precum şi corespunzător solicitării oficiale a IFPS din luna august 2012, Î.S. „Fiscservinform”, în baza structurii şi topologiei tehnice a SISFS, execută elaborarea şi implementarea cerinţelor tehnice pentru servere, echipamentul de stocare a datelor şi echipamentul comunicaţional necesar pentru dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii SISFS .

Ca urmare, a fost achiziţionat echipament pentru modernizarea infrastructurii info-comunicaţionale din cadrul Centrului Informaţional de Date, şi anume echipament pentru modernizarea platformei de servere „blade DELL”, „HP c7000” cu 6 servere „HP ProLiant BL460c”, echipament de comutare optică şi de stocare a datelor „Hitachi AMS2300”.

Astfel, pentru implementarea, modernizarea şi administrarea sistemelor informaţionale nominalizate şi eficientizarea folosirii resurselor informaţionale existente a fost necesară modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii IT existente, prin extinderea clusterului de virtualizare pe platforma „Dell” conectat la masivul de date pe platforma „Hitachi”. Clusterul de virtualizare a fost compus din echipament comunicaţional tip şasiu cu 4 servere „Blade Dell” cu arhitectura modulară prevăzut pentru majorarea capacităţii de calcul, prin adăugarea serverelor suplimentare de pîna la 24 unităţi. Ca rezultat, au fost procurate module de servere suplimentare pînă la 8 unităţi şi sporită capacitatea memoriei operative de pînă la „192Gb RAM” pentru fiecare.

În I trimestru al anului 2014 în cadrul infrastructurii „SAN” a Centrului Informaţional de Date au fost executate lucrări de modernizare a sistemului de stocare, după cum urmează:

 • Efectuarea conectării dulapurilor la reţeaua electrică;
 • Pregătirea comunicaţiilor;
 • Efectuarea conexiunilor necesare;
 • Testarea interconexiunilor efectuate;
 • Verificarea infrastructurii de virtualizare supuse migrării şi stoparea platformelor de test virtuale;
 • Conectarea sistemului de stocare „NetApp V3220” şi comutatoarelor „Brocade300” la infrastructura Centrului Informaţional de Date. Iniţializarea acestora;
 • Conectarea sistemului de stocare adiţional la infrastructura Centrului Informaţional de Date pentru a asigura eliberarea totală de date a echipamentului de stocare „Hitachi AMS2300”;
 • Iniţializarea sistemului de stocare „Hitachi AMS2300”, reconfigurarea grupelor „RAID” şi volumelor logice „LUN”, configurarea porturilor de conectare;
 • Conectarea şi configurarea sistemului de stocare „Hitachi AMS2300” la sistemul de stocare „NetApp V3220” (Virtualizarea sistemului „Hitachi AMS2300”). Crearea volumelor logice („LUN”) si ataşarea lor la infrastructura de virtualizare pe platforma „Dell”;
 • Migrarea maşinilor virtuale, fără a stopa funcţionarea acestora pentru serviciile critice SFS şi Întreprindere, de pe volumele logice („LUN”) a echipamentului de stocare adiţional în infrastructura „SAN” nou creată.

În trimestrul II a fost lansată în exploatare infrastructura de „Blade servere”, bazată pe platforma „HP Blade System C7000”, conform unui plan adiţional elaborat şi aprobat; optimizarea proceselor de utilizare a infrastructurii virtuale de servere; actualizarea paşaportului nodului info-comunicaţional.

O altă activitate ţine de modernizare comunicaţiilor prin intermediul fibrei optice a nodului situat pe adresa Cosmonauţilor 6, cu Centrul Informaţional de Date din cadrul Ministerului Finanţelor amplasat pe adresa Cosmonauţilor 7. Indicatorii de realizare al acestor lucrări se referă la:

 • Fibră optică sudată şi testată.
 • Porturile comutatoarelor configurate.
 • „VLAN”-uri setate pe echipamentul de comutare.

Cele expuse descriu aspecte de ordin tehnic şi organizaţional potrivit cărora este concepută şi implementată o soluţie informatică integră şi dinamică, ce asigură suportul informatic al autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice, care trebuie să colaboreze în vederea consolidării spaţiului informaţional al Sistemului fiscal de stat. Activităţile de modernizare a soluţiei existente va impulsiona edificarea Sistemului informatic fiscal orientat spre prestarea de servicii calitative pentru contribuabili, prin îmbunătăţirea proceselor de administrare fiscală şi comunicare electronică cu contribuabilii. Totodată, aceste acţiuni presupun şi asigurarea colaboratorilor SFS cu instrumente eficiente, care ar facilita şi optimiza exercitarea funcţiilor acestora.

Publicaţii tehnice 2 din 2
26.06.2012
Serviciul Fiscal de Stat a implementat formele noi DISM12 şi DPP12 în baza formelor DIS08 şi DPP08

    Prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, agenţii economici au posibilitatea să expedieze mai multe forme de rapoarte către Serviciul Fiscal de Stat, care sînt obligatorii în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.  

    Astfel, în contextul eficientizării activităţii contribuabililor şi ajustării, includerii unor noi rubrici în formele DIS08 şi DPP08, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis ordinul nr. 417 din 12 iunie 2012, care prevede aprobarea noilor  formulare de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale. 

    Conform prezentului ordin, forma veche DIS08 este modificată/completată şi devine forma DISM12, care prevede defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale. Forma veche DPP08 se aprobă sub noua formă DPP12 a formularului tipizat al dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni. Astfel, forma DPP08 actualmente se completează pentru perioada fiscală 2011, iar prezentarea formei DPP12 va fi posibilă pînă la data de 01 iulie a anului următor anului de gestiune (corespunzător prevederilor ordinului 417, pct.2).     

    În contextul celor menţionate, Î.S.”Fiscservinform” va asigura accesul întreprinderilor municipale la formularul dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM12) începînd cu anul curent. 

    Speicificăm că forma DISM12 este deja inclusă în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, întrucît termenul prezentării dării de seamă de referinţă este pînă la 01 iulie 2012.  

    Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact la numărul de telefon 022-822-222.revină la lista noutăţilor


  Noutate 222 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD